NFTree #1182

Owned by 0x9Ad3DC55B0873c65361521c20388D51A7F150A64
Minted with 🌳 20 real trees
Foliage: Arundinaria (dense)
Age: 27 days